محمدرضا شفاعتی

لبخند بزن! بدون انتظار پاسخی از دنیا بدان روزی دنیا انقدر شرمنده می شود

اجرای سقف تیرچه بلوک

1- تیرچه:

متداول ترین نوع آن تیرچه بتنی می باشد که با قالب سفالی یا بدون قالب تهیه میشود . تیرچه های معمولی با خرپا مسلح میشود که خرپا از سه قسمت تشکیل شده است .
اول: میلگرد های کف خرپا که تعداد و قطر انها با محاسبه بدست می آید.برای اینکه این میلگردها هنگام بتن ریزی جابجا نشوند بهتر است آنها را توسط یک یا چند میلگرد عرضی جوش داد.

دوم: میلگردهای فوقانی خرپا که از میلگردهای سایز 8 یا 10 آجدار بوده و داخل بتن سقف و میلگردهای حرارتی قرار میگیرد .
سوم: میلگردهای مارپیچ یا مهاری خرپا که میلگرد کف را به میلگرد فوقانی وصل می کند.این خرپا را داخل قالب فلزی یا سفالی قرار میدهند. آنگاه بتنی با عیار 400 یا 450 بامصالح ریز دانه تهیه کرده ودر قالبی با ابعاد 4 سانتی متر ارتفاع و10 سانتی متر پهنا میریزند وتوسط میز لرزان آن را ویبره میکنند.

چه قالب سفالی وچه فلزی باشد تیرچه باید چند روز در حوضچه های آب قرار گیرد.
اگر از قالب سفالی استفاده میشود بهتر آن است که قبل از بتن ریزی قالب هارا در حوض های آب قرار داد تاکاملا” زنجاب شود زیرا در غیر این صورت آب بتن مجاور خود را مکیده وآن را پوک می کند .
در موقع بتن ریزی تیرچه بهتر است خرپا را قدری جابجا کنیم تا مطمئن شویم که کلیه میلگرد های تحتانی آن داخل بتن قرار گیرد.

2- بلوک:

بلوکهای مورد استفاده در سقفهای تیرچه بلوک معمولا” بتنی یا سفالی است وهیچ گونه باری را تحمل نمی کند وفقط به عنوان قالب مورد استفاده قرار میگیرد.
بلوکهای سفالی از نظر وزن سبکتر بوده و بار کمتری به ساختمان وارد میکند. عرض بلوکها معمولا” 40 سانتیمتر بوده وگاهی تا 60 سانتیمتر هم میرسد وارتفاع تابع ضخامت وبار سقف، بین 20تا25 سانتیمتر می باشد.

بلوک باید طوری طرح شود که به راحتی قابل حملو نقل بوده و روی تیرچه قرار بگیرد .
بلوکها دارای لبه ای هستند که توسط آن روی تیرچه قرار میگیرند.اگر از تیرچه با قالب سفالی استفاده شود بهتر است از بلوک سفالی استفاده شود زیرا به علت هماهنگ بودن مصالح سینه کاری روی سقف ایجاد سایه نمی کند.

3-میلگرد ممان منفی:

با فرض اینکه تکیه گاه تیرچه ها گیردار فرض شود در محل تکیه گاه ممانی ایجاد می گردد که میبایستی بوسیله میلگردی تحمل شود ،به این لحاظ اگر دو عدد تیرچه به یک تیر ختم شود میلگرد فوقانی تیرچه ها را بوسیله قطعه میلگردی به طول 2 تا 5/2 متر به یکدیگر متصل مینمایند . معمولا” از میلگردی به قطر 8 یا 10 استفاده می گردد . در آخرین دهانه که تیرچه به یک تیر ختم میگرددمیلگردی را به صورت گونیا خم نموده و قسمت مستقیم را روی آهن فوقانی تیرچه گذاشته وچند جای آن را با سیم آرماتور بندی می بندند.

4- میلگرد حرارتی :

بعد از تمام شدن سقف ، یکسری میلگرد در جهت عمود بر میلگردهای بالای تیرچه به فاصله تقریبی 25تا 40 سانتی متر قرار میدهند .قطر این میلگردها با محاسبه تعیین میشود ومعمولا” بین 6تا8 میلیمتر می باشد. این میلگردها باید به کلیه اهنهای تیرچه با سیم ارماتور بندی بسته شود.

5-کلاف عرضی :

از دهانه 2/4 متر به بالا در وسط دهانه بین بلوکها (عمود بر جهت تیرچه) فاصله در حدود 10 سانتیمتر قرار میدهند وزیر این فاصله را تخته أی قرار می دهند ودرون این فاصله حداقل 2 میلگرد به قطر 10 میلیمتر یکی بالا ویکی پائین قرار میگیرد.میلگرد بالا را به میلگردهای بالائی تیرچه می بندند و میلگرد پائین را به اهنهای مارپیچ تیرچه متصل می کنند واین فضا بعدا” به وسیله بتن پر میشود.

6- بتن ریزی:

بعد از چیدن تیرچه و بلوک و بستن آرماتورهای تیرها و بستن میلگردها ی ممان منفی و میلگردهای حرارتی اقدام به بتن ریزی می نمائیم . نکته قابل توجه این است که کلیه بتن سقف در یک روز ریخته شود . محل قطع بتن بهتر است روی بلوکها باشد نه روی تیرها و شاه تیرها.

6 آبان 1398

یک دیدگاه بنویسید

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.