محمدرضا شفاعتی

لبخند بزن! بدون انتظار پاسخی از دنیا بدان روزی دنیا انقدر شرمنده می شود

انواع کسب و کار الکترونیک

کسب و کار الکترونیک بسته به اینکه طرف‌های معامله سازمان ها یا افراد باشند به انواع زیر تقسیم می شوند.

  • واحد تجاری با واحد تجاری (BUSINESS TO BUSINESS = B2B)
  • واحد تجاری با مصرف کننده (BUSINESS TO CONSUMER = B2C)
  • مصرف کننده با مصرف کننده (CONSUMER TO CONSUMER = C2C)
  • واحد تجاری با دولت (BUSINESS TO GOVERNMENT = B2G)
  • دولت با واحد تجاری (GOVERNMENT TO BUSINESS = G2B) 

یک دیدگاه بنویسید

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.