محمدرضا شفاعتی

لبخند بزن! بدون انتظار پاسخی از دنیا بدان روزی دنیا انقدر شرمنده می شود

برنامه ریزی حمل و نقل / مدیریت شهری

برنامه ریزی حمل و نقل، یکی از مهمترین زیر مجموعه یا زیر سیستمهای شهری ، سیستم حمل و نقل می باشد و اگر خواسته باشیم پیشرفت و درجه نگرش و فرهنگ مکانی را مورد سنجش قرار دهیم ، باید نظری به سیستم دسترسی ها و شبکه بندی آن مکان بیافکنیم .

در هر اجتماع انسانی در مکان های گوناگون چه شهری یا روستایی ایجاد امکانات آمد و رفت از ضروریات اجتناب ناپذیر به شمار می آید و در این حرکتها نیز سعی بر این است که با حمل مایحتاج انسان مسائل مورد نظر را نیز حل نمایند. حال اگر سیستمی استوار پدید آید که بتواند این رفت و آمدهای انسانی و حمل کالاهای مورد نیاز آنها را در این فضا به صورت صحیح تنظیم نماید ، می توان از یک برنامه ریزی حمل و نقل صحبت به میان آورد . به بیان دیگر می توان گفت : برنامه ریزی حمل و نقل ، فن نظام یافته ای از تجزیه و تحلیل ، تشخیص و راهکار در حمل و نقل و ترافیک است .

هدف کلی آن ایجاد ایمنی و سیستمی کارا و مناسب در ارتباط با نیازهای جاری و آینده و اولویتهای جامعه است . این برنامه موجب تحرک در توسعه اقتصادی و اجتماعی خواهد شد. کلمه ترافیک ،  خود گویای تبادل فرهنگی و اقتصادی و بالطبع حرکت انسانها و کالا از نقطه ای به نقطه دیگر است .

بدیهی است که انسانها برای رفع نیازهای خود احتیاج به احداث معابر ، همچنین تهیه وسائط نقلیه با نگاهی دقیق و موشکافانه به موضوع خواهند داشت و چنان که پیداست بدون یک برنامه ریزی دقیق حمل و نقل مناسب رفع نیازها و اشکالات موجود ممکن نمی شود .حال این پرسش را می توان داشت که از یک برنامه ریزی حمل و نقل چه انتظاری میرود ؟ و یک برنامه ریزی حمل و نقل چه اهدافی را باید دنبال نماید ؟

اهداف برنامه ریزی حمل ونقل

کاملاً واضح است در زمانی که صحبت از برنامه ریزی می شود ، هدف بهبود بخشیدن به وضعیت و یا خواسته موردنظر می باشد در غیر این صورت نیازی به طرح برنامه ریزی نبود

اهدافی را که در برنامه ریزی حمل و نقل دنبال می شود می توان فهرست وار به شرح زیر عنوان کرد :

1- رسیدن به مناسبترین نوع سیستم حمل و نقل به گونه ای که حد اکثر استفاده از منابع موجود به عمل آید .

2- وسعت بخشیدن به کلیه جوانب سیستم حمل و نقل و بالطبع راهها.

3- ایجاد جهش و فعالیت اقتصادی بهینه با پایین آوردن هزینه های حمل ونقل.

4- تنظیم زمان لازم جهت احداث معابر و نگهداری معابر و نگهداری معابر موجود بر حسب نیازهای آینده.

5- برنامه ریزی دقیق در جهت اولویت بندی، تعمیر و نگهداری و احداث راهها .

6- بر آورد و هزینه لازم فعالیتها بر حسب میزان نیازمندیها در سطح کشور.

7- ایجاد تحرک در این بخش با تأسیس راههای جدید و جذابیت های ممکن.

8- برنامه ریزی جهت ایمن نمودن راهها و وسائط نقلیه.

9- برنامه ریزی اصولی با استفاده از فناوری پیشرفته در جهت کاهش و به حد اقل رساندن تصادفات .

10- برنامه ریزی دقیق در جهت شناخت توسعه و پیشرفت در آینده و رفع نیازهای سفر.

11- توجه دقیق به محیط زیست وسعی در حفظ آن به بهترین شکل ممکن. 

برنامه ریزی حمل و نقل و نقش آن در ترافیک شهری

برنامه ریزی حمل ونقل  شهری یک ارزیابی مداوم برنامه های حمل و نقل برای رسیدن به اهداف و مقاصد توسعه تمام یک استان و یک جامعه شهری است ، به عبارت دیگر برنامه ریزی حمل ونقل فن نظام یافته ای از تجزیه و تحلیل عناصر حمل ونقل و ترافیک است که هدف آن ایجاد ایمنی در سیستم حمل و نقل کار آمد و ناسب در ارتباط با نیازهای جاری و آینده و اولویتهای جامعه می باشد .

حال اگر بخواهیم این مفهوم را بازتر کنیم می توان چنین گفت که هدف از برنامه ریزی حمل ونقل این است که :

1-     مهیا شدن بهترین و مناسبترین نوع سیستم حمل ونقل نسبت به امکانات که کاربرد بالایی داشته باشد .

2- با صرفه جویی در سیستم مالی ایجاد تحرک ، فعالیت و کارآیی در سیستم اقتصادی .

3- توسعه و بهبود وضعیت راهها .

4- برنامه ریزی در راستای توسعه آینده .

5- داشتن اولویت بندیهای صحیح در احداث راهها.

6- سرعت بخشیدن در حرکتها و حمل و نقل انسان و کالا در بهترین شکل.

7- ایجاد شرایط مناسب در حمل و نقل در جهت کاهش تصادفات و افزایش ایمنی.

8- ارائه برنامه و راهکار هایی در چارچوب منطقی برای نگهداری و حفظ محیط زیست .

یک دیدگاه بنویسید

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.