محمدرضا شفاعتی

لبخند بزن! بدون انتظار پاسخی از دنیا بدان روزی دنیا انقدر شرمنده می شود

بلاگ

88492747 88830950 info@bornanews.ir تهران – خیابان شهید مطهری – خیابان فجر – خیابان نظری – انتهای خیابان دلفان – نبش اتوبان مدرس – پلاک 50

15 فروردین 1399

بر اساس جدول منتشره مبنای عوارض تردد در سال ۹۸ مبلغ روزانه ۲۳۰ هزار ریال بود که این رقم با افزایش ۲۱.۷۴ صدم درصدی در سال ۹۹ به ۲۸۰ هزار ریال افزایش پیدا کرد. در سال جاری …

15 فروردین 1399

در جدول در هر روز برابر است با حاصل ۲۸ هزار تومان در ضریب مربوط به محدوده تردد به طور مثال هزینه ورود به محدوده اصلی طرح ترافیک برابر است با ۲۸۰۰۰*۱.۵=۴۲۰۰۰ همچنین ضریب مربوط به ساعت …

15 فروردین 1399
12342